Методичне об`єднання вихователів

Найкращий спосіб зробити дітей хорошими - це зробити їх щасливими.

О.Уальд

/Files/images/4_vihovatel/Колектив.jpg

Школа - це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.

А. Барбюс

Кредо: "Через співпрацю педагога і учня, високий рівень духовної культури спілкування - до пізнання навколишнього світу
в усій його гармонії"

Девіз: " Кожна дитина - особистість"

Проблема за якою працює методичнє об'єднання вихователів: «Формування підготовленої до життя особистості, яка чітко орієнтується в сучасних реаліях з активною громадською позицією як основи життєвої творчості»

/Files/images/4_vihovatel/Структура.jpg

Мета та завдання методичного об’єднання

Головною метою роботи методичного об’єднання є:

- становлення та розвиток життєвих компетентностей вихованців, свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших;
- створення необхідних умов для розвитку творчих здібностей та формування особистості дитини;
- стимулювання пізнавальної, практичної та комунікативної діяльності учнів, необхідної для формування, застосування та здобуття досвіду їх успішної подальшої адаптації у соціумі.

Завдання методичного об`єднання:

- залучення вихователів до інноваційної, пошукової діяльності;
- впровадження нетрадиційних методик, сучасних інтерактивних методів;
- використання у виховному процесі новітньо-оздоровчіх технологій;
- удосконалення педагогічної майстерності: постійний обмін досвідом, розвиток творчої ініціативи педагогів, виявлення і поширення найбільш ефективних форм та методів в практику роботи та впровадження в роботу кращого педагогічного досвіду;
- систематичне ознайомлення з новинками методичної літератури.

Пріоритетні напрямки в роботі:

- створення сприятливих умов для розвитку та саморозвитку кожної особистості;
- застосування особистісно зорієнтованих педагогічних технологій: попередження асоціативної поведінки, профілактика шкідливих звичок;
· впровадження інноваційних ефективних методів виховання, залучення молоді та батьків до практичної реалізації розвитку в умовах сучасного розвитку суспільства;
· створення "банку інформації" з проблеми формування креативної особистості шляхом організації відносин "Людина - Суспільство".

/Files/images/4_vihovatel/Робота.jpg

Для досягнення поставленої мети вихователі спираються на загальнолюдські цінності, такі, як: Людина, Сім’я, Батьківщина, творчість.

Весь навчально-виховний процес спрямований на те, щоб допомогти дітям здобути потрібні знання та вміння, навчити застосовувати їх у майбутньому житті.

Вихователі систематизують пізнання світу дитини, вчать думати, стимулюють інтерес до оточуючого, відкриваючи дітям якомога більший потік інформації з життя, підтримують допитливість, розвивають спостережливість, творчі здібності, нахили.

Тематика засідань методичного об’єднання
вихователів на 2016-2017 н.р.

Серпень

1. Звіт про роботу методичного об’єднання вихователів в 2015-2016н.р. Примак О.Я. – керівник МО, заступник директораз виховної роботи

2. Ознайомлення з наказами МОіН України та департаменту освіти в Луганській області на 2016-2017 н.р.
Примак О.Я. – керівник МО, заступник директораз виховної роботи

3. Огляд новинок педагогічної літератури.
Бібліотекар

Січень

1. Методи та форми роботи вихователя, спрямовані на формування у слабозорих школярів компетентного ставлення до власного здоров’я.
З досвіду роботи. Мілевська І.В.

2. Організація індивідуальної та групової роботи з учнями, які мають соціально дезадаптовану поведінку.
З досвіду роботи. Кішинська А.В.

3. Спільна робота вихователя та класного керівника – основа успішного виховного впливу на особистість учня.
Сопєльникова К.В.

4. Звіт вихователів, що атестуються.

5. Огляд новинок педагогічної літератури.
Бібліотекар

Березень

1. Згуртування класного колективу за принципом «Особистість – клас – родина»
Марченко С.М.

2. Організація дозвілля дітей в позаурочний час в умовах РНРЦ «Кришталик».
Музиря О.І., Лаврентьєва С.М.

3. Поради та рекомендації практичного психолога щодо роботи з дітьми позбавленими батьківського піклування.
Лукашенко О.М.

4. Огляд новинок педагогічної літератури.
Бібліотекар

Травень

1. Ярмарок педагогічних ідей. Дисципліна в школі: основне питання у вихованні учнів.
Тишакова Т.В., Бубнова І.В.

2. Формування соціальних компетентностей учнів в умовах школи-інтернату.
Громозда М.О.

3. Підсумок роботи методичного об’єднання за 2016-2017 н. рік.
Керівник МО

Робота між засіданнями

Зміст роботи Термін проведення Відповідальні
Інструктивно-методичні наради 1-2 рази на місяць Заступник директора з виховної роботи
Взаємовідвідування виховних заходів Протягом року Члени МО
Консультації з молодими педагогами з питань виховної та методичної роботи Протягом року Заступник директора з виховної роботи, педагоги наставники
Самоосвіта вихователів Протягом року Члени МО

Аналіз роботи методичного об’єднання
вихователів за 2015-2016 н.р.

Методичне об’єднання вихователів працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у су­часних умовах.

Перед нами постає завдання: виховати громадянина-патріота, формувати громадську активність дітей та підлітків, які люблять свій на­род, Україну, готові самовідда­но захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, де­мократичну, правову і соціальну державу, виробити імунітет до негативного впливу соціально­го середовища.

Методичну роботу з вихователями сконцентровано на вирішення проблемного питання: «Створення виховного простору як ресурсу розвитку особистості в контексті реалізації основних орієнтирів виховання через особистісно орієнтований підхід та Концепції національно - патріотичного виховання дітей та молоді». А саме: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в навчально- виховному процесі .

Проблему побудо­вано на основі системного під­ходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибо­кому вивченні та аналізі резуль­тативності виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки педагогів-вихователів.

Планування методичної ро­боти здійснюється на діагнос­тичній основі, мета якої — ви­явлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання їм. Під час діагностики вра­ховуються виступи вихователів на педагогічних радах і засіданнях творчих об'єднань, конферен­ціях і батьківських зборах. Це допомагає виявити рівень тео­ретичних знань вихователів, уміння застосовувати їх у різних ситуаціях, здатність от­стоювати, аргументувати свою точку зору. Водночас педагоги постійно працюють над підви­щенням рівня психологічної го­товності до педагогічної взає­модії з учнями. Саме тому здій­снюється система заходів, яка сприяє становленню вихователя як суб'єкта педагогічної взаємодії в умовах особистісно зорієн­тованого виховання, впровад­ження досягнень гуманістичної педагогіки і психології в практи­ку роботи сучасних навчальних закладів.

Головні зусилля зосередже­но на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у підви­щенні їхньої професійної май­стерності, створенні творчої атмосфери, морально-психо­логічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій пе­дагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.

Проведення засідань сприяє підвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів, розширен­ню їхнього світогляду, допома­гає отримати необхідні знання для втілення інноваційних осо­бистісно зорієнтованих вихов­них технологій, впроваджувати активні форми і види діяльності, сприяє запровадженню інтер­активних методик у виховний процес.

Під час роботи над проб­лемними питаннями в системі методичного забезпечення ос­новну увагу спрямовано на ви­конання таких завдань:

• Підвищення практичної під­готовки вихователів до особистісно зорієн­тованого підходу в системі ви­ховної діяльності;
• Вироблення єдиних вимог у вирішенні найпринциповіших питань практичної реалізації ви­ховних технологій, забезпечен­ня системності в роботі;
• вироблення в педагогів умінь і навичок застосування науково-теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної майстерності, роз­виток творчості, нового педаго­гічного мислення;
• ознайомлення та впрова­дження передового педагогіч­ного досвіду;
• впровадження в систему підготовки педагогічних кадрів активних форм роботи: ро­льових, сюжетних ігор, діалогів, дискусій, диспутів тощо.

Важливе значення має тісна співпраця вихователів з практичним психологом, соціальним педагогом яка сприяє здійсненню індивідуального підходу до науково-методичної підготовки вихователів. Із цією метою вивчаємо запити і потреби кожного педагога, його особистісні та професійні якості, визначаємо, наскільки комфортно він відчуває себе в центрі.

З метою діагностики результатів постійно здійснюється педагогічний моніторинг, визначається рівень соціальної активності. З метою формування програми професійного й особистісного розвитку вихователя, діагностики проблем, які виникають у класному колективі, проводимо тестування, опитування, консультування за участю психолога та соцробітника, що стає приводом для діалогу з педагогом, для учнівського емоційно-особистісного контакту з ним. Все це сприяє розвитку позитивної мотивації у педагогів, створенню атмосфери співробітництва в колективі.

Найбільшої уваги потребують у педагогічному колективі малодосвідчені вихователі, яким особливо необхідна професійна і психологічна підтримка. Для молодих педагогів створено «Програму для молодих та малодосвідчених вихователів», де слухачі поглиблюють знання теоретичного матеріалу, знайомляться з методичними прийомами, оволодівають методами педагогічного дослідження, проводять ділові та рольові ігри. Стажування, наставництво, проведення декади наставника, тижня молодого вихователя також сприяє «входженню» молодого педагога в професію, створює оптимальні умови, щоб період адаптації на початкових стадіях педагогічної діяльності був найменш хворобливим. Протягом навчального року працював методичний куточок «Вихователю на допомогу», де представлені різноманітні теоретичні й практичні матеріали з питань виховної роботи. З питань планування, тематики годин спілкування, батьківських зборів, підготовки КТС, аналізу роботи, взаємодії з класним колективом, ведення документації, критеріям оцінки діяльності вихователя, підготовлені методичні рекомендації. З деяких питань проводяться індивідуальні бесіди й консультації з усіма вихователями. В школі за участю вихователів створена достатня методична база для підвищення теоретичного й практичного рівня, що включає у себе посібники з теорії й практики виховної роботи з учнями, батьками, громадськістю, аудіо, відео, а також матеріали «З досвіду виховної роботи». Ведеться підписка на журнали «Виховання в школі», «Позакласний час», «Все для вчителя», «Шкільний світ».

Аналіз результативності всіх форм методичної роботи, перехід до особистісно зорієнтованої моделі виховання інноваційної особистості свідчать про активізацію пошуків шляхів та дієвість заходів, спрямованих на удосконалення виховної системи, розвиток особистості як вихованця, так і вихователя, вдосконалення майстерності педагогів в цілому.

Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини. Адже кожна дитина - це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку вчителя, вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини.

Робота методичного об’єднання вихователів спрямована на формування умінь плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів виховання.

Склад методичного об`єднання


Громозда М.О.

Кваліфікаційна категорія – Спеціаліст
Працює над проблемою: «Формування дитячого колективу та його вплив на особистість молодшого школяра»


Бубнова І.В.

Кваліфікаційна категорія - 8 розряд
Працює над проблемою: «Виховання в учнів етичних норм і правил культури поведінки в сучасному світі»


Панасенко С.М.

Кваліфікаційна категорія - І категорія
Працює над проблемою: «Формування національної свідомості, патріотичних почуттів учнів засобами національно-патріотичного виховання. Виховання сучасного громадянина України»


Марченко С.М.

Кваліфікаційна категорія - 8 розряд
Працює над проблемою: «Виховання дітей молодшого шкільного віку засобами творчості»


Сімейко М.О.

Кваліфікаційна категорія - ІІ категорія
Працює над проблемою: «Формування моральних якостей у дітей молодшого шкільного віку


Василенко Л.В.

Кваліфікаційна категорія - 8 розряд
Працює над проблемою: «Особливості формування здорового способу життя у слабозорих учнів в умовах РНРЦ»Кришталик»


Лаврєнтьєва С.М.

Кваліфікаційна категорія - Спеціаліст
Працює над проблемою: «Формування моральних якостей через виховну систему зростання особистості»


Лазько О.В.

Кваліфікаційна категорія - 8 розряд
Працює над проблемою: «Трудове виховання в розвитку особистості школяра»


Тішакова Т.В.

Кваліфікаційна категорія - 8 розряд
Працює над проблемою: «Створення умов для формування позитивних якостей особистості у процесі різноманітних видів діяльності на основі сприяння морально-етичному, естетичному розвитку підлітків»


Сопєльникова К.В.

Кваліфікаційна категорія - ІІ категорія
Працює над проблемою: «Система національного виховання як один із напрямків формування громадянина України»


Мілевська І.В.

Кваліфікаційна категорія - Спеціаліст
Працює над проблемою: «Екологічне виховання школярів засобами народних традицій»


Руда Т.О.

Кваліфікаційна категорія - 8 розряд
Працює над проблемою: «Формування особистості. Виховання активної громадянської позиції, любові до своєї держави»


Олексіюк О.І.

Кваліфікаційна категорія - І категорія
Працює над проблемою: «Національне виховання, як один із напрямків формування громадянина України»


Примак О.Я.

Кваліфікаційна категорія - Вища, педагогічне звання «Старший-вихователь»
Працює над проблемою: «Використання інтерактивних технологій у процесі виховання - запорукарозвитку креативної особистості»


Бубнов К.В.

Кваліфікаційна категорія - 8 розряд
Працює над проблемою: «Формування громадянина-патріота засобами мистецтва»


Кiлькiсть переглядiв: 5250